Plan uitbreiding maatschappelijke voorzieningen park triangel

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met  de uitbreiding van de huidige maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel. 
Het plan in hoofdlijnen:

  1. de bouw van een sportzaal aan de Parklaan, met een kantine, buurtcentrum en ruimte voor kinderopvang.
  2. de bouw van een nieuw schoolgebouw voor CBS TOV in Park Vredenburgh aan de Zuidelijke Rondweg. In dit gebouw is ook ruimte voor kinderopvang, huisartsen en eventueel andere (para)medische dienstverlening.
  3. een interne verbouwing aan het huidige schoolgebouw aan de Parklaan voor de Dick Brunaschool. De uitvoering van het plan zorgt ervoor dat het voorzieningenniveau van Park Triangel meegroeit met het aantal inwoners en het aantal leerlingen van de betrokken scholen. 

Betrokken partijen

Er is gesproken met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties, de initiatiefnemers van het buurtcentrum en de huisartsen. Op basis van de gesprekken en intern onderzoek is het plan opgesteld.

Het plan bestaat uit 3 onderdelen

  1. Een nieuwe sportzaal aan de Parklaan van ongeveer 1000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). Deze grond is beschikbaar. De gemeente moet nog wel officieel eigenaar worden. De zaal bestaat uit 2 gymzalen en bijbehorende ruimtes zoals kleedkamers, berging en tribune. In het gebouw van de sportzaal komt ook ruimte voor een kantine en een buurtcentrum van ongeveer 420 m2 bvo. De sportverenigingen beheren en exploiteren de kantine. De kantine en het buurtcentrum krijgen een plek naast elkaar. Zodat beide ruimten ook als 1 ruimte gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het de bedoeling dat er ruimte voor kinderopvang komt van ongeveer 420 m2 bvo. Dit is nog niet zeker. De kinderopvang investeert in dat geval zelf in het gebouw en wordt eigenaar van het deel van het gebouw dat het gebruikt. De totale ruimte is ongeveer 1840 m2 bvo.
  2. Een nieuw schoolgebouw voor CBS TOV in Park Vredenburgh op de hoek van de Zuidelijke Rondweg met de Tweede Bloksweg. Deze grond moet de gemeente nog verwerven. Het schoolgebouw krijgt 2 of 3 bouwlagen met een bvo van ongeveer 2579 m2. In het gebouw komt ruimte voor kinderopvang van ongeveer 420 m2 bvo. Daarnaast komt er ruimte voor huisartsen en eventueel andere (para) medische dienstverlening van ongeveer 250 m2 bvo. De kinderopvang en huisartsen investeren in dit geval zelf in het gebouw en worden eigenaar van het deel van het gebouw dat zij gebruiken. De totale ruimte is ongeveer: 3249 m2 bvo.
  3. Een interne verbouwing aan het schoolgebouw aan Parklaan 7. Dit deel is op dit moment in gebruik door CBS TOV. Na de verhuizing van CBS TOV wordt het verbouwd voor de Dick Brunaschool. Het is de bedoeling dat de Dick Brunaschool uiteindelijk de gebouwen aan de Parklaan 3, 7 en 11 gebruikt. Kinderopvang Quadrant blijft het deel van het gebouw aan Parklaan 5 gebruiken. 

Veel zaken en details moeten nog in samenwerking met de betrokken partijen worden uitgewerkt. Het is mogelijk dat het plan wordt bijgesteld. Ook een gedetailleerde planning moet nog opgesteld worden. Het streven is om de nieuwe sportzaal aan de Parklaan - met een kantine, buurtcentrum en ruimte voor kinderopvang - in de 1e helft van 2025 klaar te hebben. Voor het nieuwe schoolgebouw in Park Vredenburgh aan de Zuidelijke Rondweg is het streven voor de start van het schooljaar 2026-2027

Het plan is nodig omdat Waddinxveen groeit.

Het is belangrijk dat de voorzieningen meegroeien met de groei van het aantal inwoners en het aantal leerlingen. Met betrokken partijen werken we aan een voorzieningenniveau dat past bij de ambities van de gemeente om door te groeien naar 40.000 inwoners. In 2022 leverde de aanbesteding voor het bouwen van een permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaal geen geldige aanbiedingen op. Dit betekende dat we niet konden starten met de bouw van het schoolgebouw. Daarom moest er een nieuw plan komen. Bij het maken van het nieuwe plan konden gelijk de nieuwste leerlingenprognoses meegenomen worden. Deze laten een grotere groei van het aantal leerlingen zien dan eerder was voorspeld. Ook kon rekening gehouden worden met de verzoeken voor een buurtcentrum, extra ruimte voor kinderopvang en ruimte voor de huisartsen. Er ligt nu een totaal nieuw plan dat inspeelt op de actualiteit en de groei van Waddinxveen.

Op 31 mei 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college. 

Plan uitbreiding maatschappelijke voorzieningen park triangel